Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Tilläggsbelopp

Fristående verksamheter på gymnasienivå kan söka ekonomiskt bidrag för elever med omfattande behov av särskilt stöd, så kallat tilläggsbelopp.Tilläggsbeloppet kan endast sökas för elever som är folkbokförda i Halmstads kommun.

Detta berättigar till ansökan om tilläggsbelopp​

Tilläggsbeloppet ska vara direkt kopplat till en enskild elev och ha samband med elevens särskilda behov och förutsättningar för att kunna fullgöra sin skolgång. Tillägget avser endast ersättning för extraordinära stödåtgärder som inte har koppling till den vanliga undervisningen. Enligt skollagens kap.16 §54, kap.17 §34 och 36 samt kap.19 §27 ska tilläggsbelopp lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning.

Detta berättigar inte till tilläggsbelopp

Stöd i till exempel form av extra undervisning, individualiserat lärande, specialpedagogiska insatser eller undervisning i särskild grupp som syftar till att hjälpa elever med inlärningssvårigheter att nå målen berättigar inte till tilläggsbelopp. Kostnader för dessa insatser ska täckas av den ersättning som betalas ut till skolan genom grundbeloppet.

Kommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för en elev i behov av särskilt stöd, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.

Period för ansökan

Ansökan görs per läsår och inför varje höst ska en ny ansökan göras. Sista datum för ansökan är 1 mars. För nytillkomna elever ska ansökan ske snarast. Om ansökan avser enbart vårterminen eller enbart höstterminen ska detta anges i ansökan.

Prövning av ansökan

En fullständig ansökan prövas endast utifrån inlämnat underlag och det som bedöms är:

  • handlar det om extraordinära insatser eller "vanligt" stöd
  • är insatserna rimliga i förhållande till stödbehovet
  • är kostnadsbedömningen rimlig.

Här gör du din ansökan om tilläggsbelopp.

Ofullständig ansökan

En ansökan anses som ofullständig om det inte framgår vad stödbehovet är och med vilka extraordinära insatser detta behov ska tillgodoses. Det krävs även att det anges vilka pengar eller resurser som rektor bedömer som nödvändiga för att kunna genomföra de extraordinära insatserna. En ofullständig ansökan kommer att skickas tillbaka för komplettering.

Avslag

Ett avslag på hela, eller delar av, ansökan innebär inte att förvaltningen/nämnden bedömt att eleven saknar stödbehov. Det innebär endast att att de beskrivna stödbehoven och/eller insatserna inte faller inom kategorin för tilläggsbelopp.

Överklaga beslut

Önskar ni överklaga ett beslut gällande er ansökan, så ska denna skickas till:

Barn- och ungdomsförvaltningen
Henrik Wagersten
Box 155
301 05 Halmstad

Du kan också maila Henrik Wagersten.

Märk brevet/mejlet med "Överklagan tilläggsbelopp gymnasieskolan".