Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Skolskjuts för elever i grundskolan

Hallandstrafikens hemsidalänk till annan webbplats kan du läsa mer om skolskjuts och busskort, hur länge det gäller och hur du gör om du till exempel glömt någonting på bussen.

Ansökan

Ansök om skolskjuts i e-tjänstenlänk till annan webbplats. För att vara garanterad ett beslut om skolskjuts innan skolstart i augusti ska ansökan kommit in senast den 1 juni. Om du som är elev i grundskolan/särskolan behöver skolskjuts är kommunen skyldig att ordna skolskjuts till dig om du uppfyller villkoren. 

Tid och hållplats för barnets skolskjuts

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats för att se tid och hållplats för ditt barns skolskjuts (så kallad elevskjutslista). Senast två veckor innan skolstart kan du se tiderna i e-tjänsten. Skolskjutsens hela rutt och stopp kan du se i tidtabellerna på skolans webbplats.

Resekort för elever i gymnasiet

Gymnasieelever som är folkbokförda i Halmstads kommun och har mer än 6 km till skolan kan få resekort. Läs mer om resor för elever i gymnasiet.

Regler för skolskjuts

 • Hur överklagar jag ett beslut om skolskjuts?


  Att överklaga ett beslut om skolskjuts till anvisad skola Skolskjutssamordnare har tagit ett beslut som rör skolskjuts för ditt barn. Om du är missnöjd med beslutet ger dig skollagen (2010:800, kapitel 28) möjlighet att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg. Beslutet måste överklagas inom tre veckor från det att du tog del av beslutet.1. Sammanställ överklagan skriftligt
  Ett beslut måste överklagas skriftligen och det måste innehålla:
  • personuppgifter på elev och vårdnadshavare (namn, personnummer, adress och telefonnummer)
  • en kopia på beslutet om skolskjuts
  • en text om vilken ändring du som vårdnadshavare begär och motivering därtill
  • intyg och/eller utlåtanden som du vill hänvisa till
  • namnunderskrift
  • texten ”Till Förvaltningsrätten i Göteborg, Box 53197, 400 15 Göteborg”.
  Tänk gärna på att din överklagan och de övriga handlingar som du skickar in registreras och blir allmänna handlingar som vem som helst kan begära att få läsa. Rätten att ta del av allmänna handlingar kan begränsas genom sekretess.2. Skicka överklagan till BUNAdressera och skicka dokumenten till:
  Barn- och ungdomsnämnden i Halmstads kommun
  Box 155
  301 05 Halmstad
  Barn- och ungdomsnämnden tar emot överklagan och bedömer ifall överklagan kommit in i rätt tid, det vill säga inom tre veckor från det att du tog del av beslutet. Ifall överklagan har kommit in i rätt tid skickas dina dokument vidare från barn- och ungdomsnämnden till Förvaltningsrätten i Göteborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som därefter påbörjar hanteringen av din överklagan.Att överklaga ett beslut om skolskjuts till vald skola Skoltskjutssamordnare har tagit ett beslut som rör skolskjuts för ditt barn. Om du är missnöjd med beslutet ger dig kommunallagen (1991:900, kapitel 10) möjlighet att överklaga beslutet som laglighetsprövning till Förvaltningsrätten i Göteborg.Laglighetsprövning är i första hand en kontroll över beslutets laglighet. Förvaltningsrätten upphäver kommunens beslut om den kommer fram till att:
  • beslutet inte har tillkommit i laga ordning
  • det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller beslutet strider mot lag eller annan författning.
  Förvaltningsrätten upphäver beslutet om det är olagligt, t.ex. strider mot skollagen, men den sätter inte något nytt beslut i dess ställe. Effekten av ett upphävande är att det inte finns något beslut i ärendet längre. Har kommunen verkställt ett beslut som sedan upphävs är kommunen skyldig att så långt det är möjligt återställa det som gjorts.1. Sammanställ överklagan skriftligtEtt beslut måste överklagas skriftligen och det måste innehålla:
  • personuppgifter på elev och vårdnadshavare (namn, personnummer, adress och telefonnummer)
  • en kopia på beslutet om skolskjuts
  • en text om vad det är för fel på beslutet
  • namnunderskrift
  Adressera och skicka dokumenten till:
  Till Förvaltningsrätten i Göteborg
  Box 53197
  400 15 Göteborg
  Överklagan ska ha inkommit till Förvaltningsrättenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster inom tre veckor från det att nämndsprotokollets justering tillkännagivits via kommunens anslagstavla. Tänk gärna på att din överklagan och de övriga handlingar som du skickar in registreras och blir allmänna handlingar som vem som helst kan begära att få läsa. Rätten att ta del av allmänna handlingar kan begränsas genom sekretess.
 • Kan jag få skolskjuts till min gymnasieskola?


  Nej men du som bor mer än sex km från skolan och är folkbokförd i Halmstads kommun kan få ett resekort för gymnasieskola. Avståndet beräknas från den adress där du är folkbokförd. Resekortet gäller för resor mellan klockan 04.00-22.00 på vardagar och lovdagar under terminen. Resekortet gäller inte på jullov och sommarlov! Ansökan och mer information hittar du här.
 • Jag har valt en annan skola än den jag egentligen tillhör, kan jag få skolskjuts?


  Om du valt en annan skola än den som kommunen anvisat kan du få skolskjuts om det inte medför ekonomiska eller organisatoriska konsekvenser för kommunen. Du måste också uppfylla övriga regler och villkor för skolskjuts som till exempel särskilda avstånd och villkor för rätt till skolskjuts.När kan jag få skolskjuts?Om du är beviljad skolskjuts (enligt kommunens villkor och regler) till skolan du egentligen tillhör, kan du istället:
  • ansöka om ett busskort för att åka linjebuss till den skola du valt.
  • åka med befintlig skolbuss till den skola du valt. Förutsättningen är att det finns ledig plats på bussen, samt att det finns en hållplats inom det avstånd från hemmet som avståndsreglerna säger.
  När kan jag inte få skolskjuts?Om du valt en annan skola än den som kommunen anvisat kan du inte få skolskjuts om:
  • du inte har rätt till skolskjuts till din anvisade skola.
  • du är beviljad upphandlad skolbuss som skolskjuts till den anvisade skolan. Du måste då ha ett busskort för att åka med linjetrafik till din valda skola, vilket skulle innebära en ekonomisk konsekvens för kommunen i form av kostnaden för ett busskort.

 • Jag går i särskola, kan jag få skolskjuts?


  Elever i särskola, resursenheter eller särskild undervisningsgrupp kan beviljas skolskjuts två gånger per dag (oavsett om det är skoltid eller fritidstid) fram till och med juni det år eleverna fyller 13 år. Efter det kan eleverna som fortsätter på fritids ansöka om färdtjänst.
 • Vem bestämmer och beslutar om skolskjutsen?


  Skolskjutsreglerna är fastställda av barn- och ungdomsnämnden. De förtydligar och kompletterar de lagar och förordningar som gäller skolskjutsar i Skollagen. Den praktiska tillämpningen, övergripande planering, samordning och ekonomi sköts av barn- och ungdomsförvaltningens skolskjutssamordnare.Överklaga beslut om skolskjutsKommunens beslut om skolskjuts kan överklagas genom förvaltningsbesvär. Beslut om skolskjuts vid skolval kan bara överklagas genom laglighetsprövning.Skolskjutsregler enligt SkollagenEnligt skollagen 10 kap 32 § och 11 kap 31 § är hemkommunen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts till grund- och särskoleelever om det behövs med hänsyn tagen till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos elev eller annan särskild omständighet. Skyldigheten omfattar inte elever som väljer att gå i en annan grundskola än den kommunen annars skulle ha placerat dem i. Skyldigheten omfattar inte heller elever som väljer att gå i en fristående skola. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter skall kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall.
 • Får jag skolskjuts till och från fritidshem?


  Kommunen är inte skyldig att ordna skjuts till eller från fritidshem. Det innebär att en elev som åker skolskjuts till skolan och går på fritids efter skolan inte har rätt till skolskjuts mellan hemmet och fritidsverksamheten.
 • Jag bor växelvis hos mina föräldrar och behöver skolskjuts från båda adresserna. Får jag det?


  Elever kan ansöka om skolskjuts från båda adresserna. Kommunen är skyldig att pröva behovet av skolskjuts från båda adresserna när elever bor växelvis hos sina föräldrar inom Halmstads kommun. Ansökan gäller för ett läsår i taget. Därför måste en ny ansökan göras när eleven börjar ett nytt läsår i skolan. Följande kriterier ska vara uppfyllda för att ha rätt till skolskjuts vid växelvis boende:
  • Det växelvisa boendet ska vara ett varaktigt boende och ett fast arrangemang/avtal så att eleven bor lika mycket hos vardera vårdnadshavaren. Skolskjutsen sker enligt ett i förväg angivet och regelbundet schema.
  • Vårdnadshavarna är skyldiga att meddela om boendet/avtalet ändras.
  • Behovet avgör om skolskjuts ordnas. Om t ex avståndet mellan hem och skola är för kort för att få skolskjuts eller föräldern passerar skolan på väg till arbetet beviljas inte skolskjuts.
  • Eleven ska vara skolpliktig, det vill säga gå i årskurs F-9.
  • För elever mellan 6-16 år eller i skolår F-9 erbjuds årskort för växelvis boende med linjebuss, alternativt motsvarande ersättning för självskjuts.
  • Erbjudandet om skolskjuts gäller enbart inom kommunens gränser.
  Du måste också uppfylla övriga regler och villkor för skolskjuts som till exempel särskilda avstånd, villkor för rätt till skolskjuts, funktionsnedsättning och annan särskild omständighet.
 • Vårdnadshavarens, skolans och elevens ansvar vid skolskjuts


  Vårdnadshavarens ansvarVårdnadshavaren har ansvaret för eleven på vägen mellan hemmet och hållplatsen tills dess att eleven stigit på skolskjutsen. I de fall eleven missat skolskjutsen har föräldrarna ansvaret för att eleven kommer till skolan. Efter skoldagens slut anses kommunen ha överlämnat ansvaret till föräldrarna när elev på överenskommen tid stiger av skolskjutsen. Föräldrarna förutsätts svara för att barn förbereds och tränas för att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt.Skolans ansvarSkolan ansvarar för ordningen och säkerheten vid skolan samt för att eleven kommer med skolskjutsen hem. Elevens ansvarEleverna ska sitta still under färd och använda säkerhetsbälten som alla kommunala bussar är utrustade med. Eleven ansvarar för att inte uppträda störande eller på annat sätt sabotera ordningen under färd. Vid kraftig oro i bussen och om föraren anser att körningen blir trafikfarlig stannar föraren bussen. Vid skadegörelse och dåligt uppträdande i bussen meddelas rektor och kommunens skolskjutssamordnare. Vid skadegörelse i fordonet kommer händelsen också att polisanmälas.Elever som missköter sig så att det innebär ett hot mot säkerheten och chaufförernas arbetsmiljö kan tillfälligt avstängas från skolskjuts.
 • Kan jag få skolskjuts om jag har en funktionsnedsättning på grund av sjukdom eller olycksfall?


  Funktionsnedsättning på grund av sjukdom
  Elever som har en funktionsnedsättning på grund av sjukdom så att eleven inte kan gå/cykla har rätt till skolskjuts oavsett det avstånd som krävs för att annars ha rätt till skolskjuts. Vid bedömning av elevens rätt till skolskjuts behöver läkarintyg skickas in.Funktionsnedsättning på grund av olyckaElever som har en funktionsnedsättning på grund av en olyckshändelse som gör att eleven inte kan gå eller cykla till skolan kan ha rätt till skolskjuts. Då är det kommunens olycksfallsförsäkring för elever som gäller, oavsett om olyckan inträffat under eller utanför skoltid.Resor som inte ingårResor som inte ingår i skolskjuts vid funktionsnedsättning är resor till habilitering, läkarbesök, tandläkarbesök och liknande. De resorna är vårdnadshavarens ansvar. 
 • Hur långt måste jag ha till skolan för att få skolskjuts?


  Skolvägens längd till skolan eller busshållplats måste överstiga följande avstånd för att ha rätt till skolskjuts:
  • Skolår F-3: 2 km gångavstånd 
  • Skolår 4-6: 3 km gångavstånd
  • Skolår 7-9: 4 km gångavstånd
  Gränsdragning sker i grönområde eller huvudgata närmast kilometergränsen och avståndsbedömningen görs av kommunen.
 • Vilka villkor måste jag uppfylla för att få skolskjuts?


  För att du ska få skolskjuts behöver du:
  • vara folkbokförd i Halmstads kommun
  • vara inskriven i grundskolan årskurs F-9 eller särskolan
  • ha sin hemadress* inom skolans upptagningsområde (för särskolan/resursenhet gäller att man får skolskjuts till den skola som kommunen anvisat)
  • ha en skolväg som överstiger särskilda avstånd
  Elever kan också ha rätt till anvisad skola på grund av: * Hemadress = folkbokföringsadressen eller för en elev som är hos en dagbarnvårdare dennes adress inom skolans upptagningsområde. Särskoleelev som är på korttidshem kan få denna adress räknad som hemadress. För elev som bor växelvis hos föräldrar gäller särskilda regler.

Skolskjuts är kostnadsfri skjuts, för elever i grundskolan och gymnasiesärskolan. Den gäller tur och retur mellan en plats i anslutning till elevens hem och en plats där utbildningen bedrivs.