Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Ranagård

Ranagård ska bli Halmstads nya stadsdel. Här ska finnas ett varierat bostadsutbud med cirka 400 nya bostäder samt äldreboende, förskolor och skola. Här ligger fokus på boende för en hållbar livsstil och effektivt utnyttjande av marken.

Småhustomterna i Ranagård

86 småhustomter kommer att förmedlas via tomtkön. Tillträdet startar våren 2022 och sker i etapper för en hållbar byggprocess.

Mer information om småhustomterna i Ranagård.

Pågående arbete

Detaljplanen vann laga kraft våren 2018. Nu pågår arbetet med att anlägga det som kallas allmän platsmark och det som berör infrastrukturen. Det handlar om park- och naturmark, gator, gång- och cykelbanor, belysning, elnät, vattenledningar, dagvattenhantering, fjärrvärme och fiber.

Januari 2021:

Gräv- och ledningsarbeten har nu pågått drygt ett år och dammarna söder om bussgatan är färdiga med undantag av återplantering av träd och buskar.

En gata i nordöstra planområdet är klar, vilket innebär att fem nya villafastigheter snart finns tillgängliga.

Arbeten med nya busshållplatser pågår och torgen är påbörjade.

Under 2021 kommer en ny cirkulationsplats att byggas längs G:a Tylösandsvägen. Samma väg kommer att breddas lokalt i höjd med Trottaberget, vilket kommer att medföra tillfälliga avstängningar.

Hela utbyggnaden av allmän platsmark planeras vara klar till årsskiftet 2021-2022.

Markanvisningsplan

I januari 2019 tog Halmstads kommun beslut om en markanvisningsplan. Beslutet innebär att ett antal byggherrar får skissa fram bostäder inom anvisade kvarter och med anvisad upplåtelseform. Byggherrarna som får skissa på ett förslag är inte garanterade någon byggrätt. Förslagen kommer att bedömas av kommunen och om de bedöms uppfylla kraven kommer de att skrivas fram till politiken för
beslut om ett markanvisningsavtal. Följande byggherrar avses få förfrågan om att skissa:

 • Hyresrätter
  HFAB, Tornet, Tommy Fransson, Tegel Fastigheter AB
 • Bostadsrätter
  Skanska, HSB, Derome, MTA, Mariastaden
 • Äganderätter
  OBOS, Serneke, ByggSjögren, HalmstadHus AB, Halmstads Stenhus

Vanliga frågor och svar

 • Vilken typ av bebyggelse kommer att finnas i området?


  Detaljplanen medger blandad bostadsbebyggelse. Det innebär friliggande villor, kedjehus, radhus och flerbostadshus. Avsikten är att få en blandad upplåtelseform, både friliggande villor, bostadsrätter och hyresrätter.
 • Hur många tomter kommer att finnas till försäljning?


  86 tomter för friliggande villor kommer att erbjudas genom tomtkön. Därutöver kommer det att bli grupphus och radhusområden som kommer att anvisas till lämpliga byggherrar.
 • Kommer hela området att byggas samtidigt?


  Utbyggnaden kommer att ske i etapper. Fördelning av tomter i småhuskön och markanvisningar av flerbostadshus/gruppbebyggelse kommer att ske efterhand under denna tidsperiod efter det att gator och VA är utbyggt för respektive etapp. Kommunen arbetar just nu med att ta fram ett förslag till etappindelning.