Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Bostadsanpassningsbidrag

Har du en bestående funktionsnedsättning som medför att du behöver anpassa din bostad kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Bidraget är till för att underlätta det dagliga livet och få möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Bidrag lämnas för skälig kostnad till nödvändiga åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner, i och i anslutning till bostaden. Med fasta funktioner avses sådana som man normalt inte tar med sig vid en eventuell flytt. Bidraget är inte inkomstbaserat och motsvarar kostnaden för att utföra beviljade åtgärder.

Bidraget regleras av lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.

Så här ansöker du

E-tjänst och ansökningsblankett hittar du längst ned på sidan under fliken "Självbetjäning och blanketter". Du kan även kontakta kommunen på telefon 035-13 70 00 för att få blankett hemskickad. Till ansökan ska du bifoga intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig som styrker din funktionsnedsättning och som är kopplat till de problem du har i din bostad.

Ansökan ska innehålla:

 • Ifylld ansökningsblankett enligt medföljande anvisning
 • Intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig
 • Fastighetsägarens skriftliga medgivande

Vid behov kan enheten för bostadsanpassningsbidrag hjälpa till med att kontakta fastighetsägare eller bostadsrättsförening för ett skriftligt medgivande och vid behov ta in offerter. Du kryssar i så fall i detta på ansökningsblanketten.

Ansökan skickas till:

Halmstads kommun, bygg- och miljöförvaltningen, Box 153, 301 05 Halmstad

Ansökan kan även lämnas i Rådhusets reception eller mejlas till bostadsanpassning@halmstad.se

Vid frågor eller hjälp med ansökan kontakta Halmstads kommun på telefon
035-13 70 00 eller mejla bostadsanpassning@halmstad.se

 • Hur hanteras mina personuppgifter?


  Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig i vårt ärendehanteringssystem i samband med ansökan om bostadsanpassningsbidrag. Syftet med en sådan behandling är för att kunna hantera ditt ärende. Vi tillämpar gällande lagstiftning vid all behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas 10 år eller längre om du bor kvar i samma bostad. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Personuppgiftsansvarig är byggnadsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut informationen om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på direkt@halmstad.se. Du når vårt dataskyddsombud via vårt kontaktcenter på telefon: 035-13 70 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inkomma med klagomål till Datainspektionen.
 • Vem kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag?


  Det är endast du som har en funktionsnedsättning som kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Om den som ansöker om bostadsanpassningsbidrag är ett minderårigt barn behövs båda vårdnadshavares underskrifter på ansökan även om vårdnadshavarna inte bor tillsammans.
 • Hur får jag ett intyg?


  För att få hjälp med intyg, gällande bostadsanpassningsbidrag, kan du kontakta arbetsterapeut på den vårdcentral du tillhör eller kommunens arbetsterapeut om du är inskriven i hemsjukvården.
 • Krävs medgivande från fastighetsägaren?


  Fastighetsägare/bostadsrättsförening måste alltid skriftligt godkänna att anpassningen får utföras i din bostad. Vid behov kan enheten för bostadsanpassningsbidrag hjälpa till med att kontakta fastighetsägare/bostadsrättsförening för ett skriftligt medgivande. Du kryssar i så fall i detta på ansökningsblanketten.Samtliga som står på kontraktet (nyttjanderättshavare) ska på ansökan lämna sitt medgivande att anpassningen får utföras.
 • Finns det begränsningar i bidraget?


  När du byter bostad ska du välja bostad med omsorg. Bidrag lämnas inte till åtgärder som beror på att den nya bostaden är uppenbart olämplig i fråga om storlek, planlösning, antal våningsplan eller större nivåskillnader i eller i anslutning till bostaden.Du kan inte få bidrag till normalt underhåll av bostaden.Du kan inte få bidrag för inköp eller anpassning av lösa inventarier.Du kan inte få bidrag för anpassning av fritidshus om du inte bor där permanent.
 • Beviljas bidrag för service och reparation?


  Bidrag kan beviljas för service, reparation och besiktning av teknisk kvalificerad utrustning som beviljats genom bostadsanpassningsbidrag. Teknisk kvalificerad utrustning är till exempel stoltrapphiss eller plattformshiss, dörrautomatik med handsändare, bidéfunktion till toalettstol, rullstolsgarage, portautomatik till garage och lyftanordning till kök eller handfat.
 • Hur gör jag en felanmälan?


  Du kan göra en felanmälan av teknisk kvalificerad utrustning som du beviljats genom bostadsanpassningsbidrag via vår e-tjänst "Felanmälan bostadsanpassning".länk till annan webbplats Vid felanmälan av hiss ska du i första hand kontakta företaget som du har serviceavtal med.
 • Vem kan ansöka om återställningsbidrag?


  Ansökan om återställningsbidrag kan göras av bostadsrättsföreningar eller fastighetsägare som hyr ut lägenheter. Gällande hyresrätter kan ansökan göras, för återställning av tidigare beviljade åtgärder, i eller i anslutning till lägenheten.Bostadsrättsföreningar har enbart möjlighet att få bidrag för återställning i föreningens allmänna utrymmen. En förutsättning för att återställningsbidrag ska kunna beviljas är att anpassning som utförts är till nackdel för nästkommande hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare.
 • När kan jag få mitt beslut?


  Vid mindre åtgärder till exempel tröskelborttagning, stödhandtag och spisvakt kan du förvänta dig att få ett skriftligt beslut inom fyra veckor. Vid andra vanliga åtgärder så som dörrautomatik, ramp, hiss och duschplats kan du förvänta dig att få ett skriftligt beslut inom åtta veckor. En förutsättning för att ett skriftligt beslut ska kunna fattas inom angivna tidsgränser är att alla handlingar har inkommit i ärendet.Enligt förvaltningslagen har du rätt till ett beslut inom sex månader under förutsättningar att din ansökan är komplett.
 • Hur går handläggningen till?


  När du ansöker om bidrag för bostadsanpassning går ditt ärende igenom följande steg:1. Du som sökande skickar in ansökningsblankett och intyg.2. Fastighetsägaren lämnar sitt skriftliga medgivande.3. Handläggaren utreder ansökan. Hembesök och offerter tas in vid behov.4. Skriftligt beslut skickas till sökande.5. Om du inte är nöjd med beslutet kan det överklagas skriftligt. I bilaga till beslutet framkommer information om hur du överklagar.6. Om du är nöjd med beslutet beställer du själv beviljade åtgärder genom att kontakta valfritt företag som har F-skattsedel och är momsregistrerat.7. Utbetalning av bidraget sker efter att anpassningen är utförd och kopia på faktura inkommit till oss. Du betalar sedan själv faktura med beviljad bidragssumma. I vissa fall görs uppföljning av handläggare före utbetalning av bidrag.

Vårt serviceåtagande

Vi har som målsättning:

 • att skicka en mottagningsbekräftelse inom tre arbetsdagar från det att vi mottagit din ansökan. I mottagningsbekräftelsen framkommer kontaktuppgifter till handläggare samt besked om eventuellt kompletterande handlingar krävs
 • att påbörja handläggningen av din ansökan snarast, dock inom tio arbetsdagar, under förutsättning att din ansökan är komplett