Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Sotning

Din eldstad och skorsten behöver sotas och kontrolleras med jämna mellanrum för att du ska få använda den. Underhållet och kontrollen är viktig för att minimera risken för brand. Det är kommunen som ansvarar för att detta genomförs med regelbundna tidsintervall.

Har du en eldstad, oljepanna eller annan typ av fast förbränningsanordning i din fastighet ska den sotas (rengöras) och brandskyddskontrolleras regelbundet.

När vi sotar din förbränningsanordning blir rökkanalen fri från brandfarligt sot. Vid brandskyddskontrollen kontrollerar vi att anläggningen inte blir överhettad då den används eller har fått andra skador på grund av slitage, ålder eller bristfälligt användande.

Sotarföretag

Halmstads kommun har avtal med ett sotarföretaglänk till annan webbplats; Gösablänk till annan webbplats som utför rengöringen på delegation. Denna tjänst upphandlas med jämna mellanrum. Du kan ansöka om att få sota själv eller anlita ett sotarföretag som kommunen inte har ett upphandlat avtal med. Då behöver du fylla i en särskild blankett, skicka in den till räddningstjänsten och invänta ett positivt beslut innan du kan låta någon utanför kommunens avtal rengöra din eldstad.

Brandskyddskontrollen är en myndighetsutövning och genomförs alltid av det sotarföretag kommunen har avtal med. 

Lagar och föreskrifter

Kommunens räddningsnämnd beslutar om hur ofta en anordning ska rengöras (sotas). Brandskyddskontrollerna är obligatoriska och görs enligt de föreskrifter som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tagit fram för hela Sverige.

Enligt Lag om skydd mot olyckor har kommunen ansvar för att fasta förbränningsanordningar med tillhörande rökkanaler ska rengöras (sotas) och genomgå brandskyddskontroll.

Anmäl förändringar

Det är viktigt att du som ägare av en förbränningsanordning anmäler förändringar till sotningsväsendet, till exempel byte av bränsleslag eftersom det kan påverka hur ofta rengöring och kontroller ska genomföras.

 • Rengöra imkanaler i bostadshus


  Något generellt krav på att rengöra imkanaler i bostadshus finns inte från och med 1 januari 2004.

  Eventuella krav på rengöring av imkanaler gäller endast de fastigheter som har krav på OVK, obligatorisk ventilationskontroll.

  Det är byggnadskontoret i Halmstads kommun som tar emot kontrollintyg och för register över den obligatoriska ventilationskontroll, OVK.

 • Anlita annan sotare


  Du kan få tillstånd för att låta någon annan än kommunens sotare rengöra (sota) en förbränningsanordning i din fastighet. Den du anlitar ska lägst ha skorstensfejarexamen. Om du vill ansöka om att anlita en annan sotare gör du det här.
  öppnas i nytt fönster

  Villkor för att få anlita annan sotare
  • Du är införstådd med att du tar över ansvaret för sotningen och brandsäkerheten och att tillståndet endast gäller för den eldstad, fastighetsägare och fastighet som du uppger i ansökan.
  • Den du anlitar ska vara utbildad och lägst ha skorstensfejarutbildning. En kopia på personens utbildningsbevis måste bifogas med anmälan.
  • Du förbinder dig att se till att eldstaden rengörs med de intervall (frister) som är beslutade för Halmstads kommun.
  • De genomförda sotningarna ska vara dokumenterade. På begäran ska du kunna visa upp dokumentation för kommunen till exempel i samband med den obligatoriska brandskyddskontrollen på eldstaden som fortfarande utförs av den sotare som kommunen har avtal med.
  • Du har vetskap om att vid ändrade förhållanden kring din eldstad som till exempel val av bränsle, ändrad eldningsfrekvens eller ägarbyte ska du anmäla detta till räddningstjänsten.
  • Du är införstådd med att ditt tillstånd för att anlita annan behörig sotare kan återkallas om det visar sig att rengöringen inte varit tillräcklig ur brandskyddssynpunkt.

   Om du fått avisering från kommunens sotare så måste den genomföras innan kommunen kan ge tillstånd. 

 • Sota själv


  Enligt 3 kap 4 § lagen om skydd mot olyckor, kan kommunen ge en fastighetsägare tillstånd att utföra sotning på den egna fastigheten.
  När kommunen prövar din ansökan om att få rengöra (sota) själv, tar kommunen hänsyn till förbränningsanordningens komplexitet, risksituationen, dina kunskaper samt de generella förutsättningarna för uppgiften.
  Om du vill ansöka om att få sota/rengöra fastigheten själv gör du det här.öppnas i nytt fönster
  Här är exempel på villkor för att få sota själv:
  • Du är införstådd med att du tar över ansvaret för sotningen och brandsäkerheten och har tillräcklig kunskap om eldstaden, rätt utrustning och andra förutsättningar för att sotningen kan ske på ett brandsäkert sätt.
  • Du förbinder dig att sota eldstaden med de intervall (frister) som är beslutade för Halmstads kommun.
  • Du måste dokumentera rengöringen (sotningen) och ska på begäran kunna visa upp dokumentation för kommunen till exempel i samband med den obligatoriska brandskyddskontrollen på eldstaden. 
  • Du är medveten om riskerna och har den fysiska förutsättningen att arbeta på tak.
  • Du har vetskap om att vid ändrade förhållanden kring din eldstad som till exempel val av bränsle, ändrad eldningsfrekvens eller ägarbyte ska du anmäla detta till räddningstjänsten.
  • Du är införstådd med att ditt tillstånd för att sota själv kan återkallas om det visar sig att sotningen inte varit tillräcklig ur brandskyddssynpunkt.

 • Avgifter för sotning och brandskyddskontroll


  Sotningstaxan bestäms av kommunfullmäktige i kommunen där fastigheten finns. Detsamma gäller avgiften för brandskyddskontroll.De aktuella avgifterna (taxorna) för sotning och brandskyddskontroll hittar du under relaterad information på denna sida.
 • Rengöringsintervall


  När kommun och myndighet fastställer intervall, eller frister som det också kallas, för sotning respektive brandskyddskontroll tar de hänsyn till en mängd faktorer:
  • sotbildning
  • bränsle
  • typ av anläggning
  • klimatförhållanden 
  • bebyggelsestruktur
  Objekt som ska rengöras och brandskyddskontrolleras är indelade i fyra grupper:
  1. Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor
  2. Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar
  3. Lokaleldstäder (exempelvis braskamin, kakelugn, öppen spis)
  4. Imkanaler i restauranger eller andra större kök
  De föreskrifter som gäller för rengöringsintervall, frister, beslutas av räddningsnämnden och ser ut så här:
  Intervall för rengöring (sotning) 
  Typ av eldstad
  Rengöring (sotning)Brandskydds-kontroll
  Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor

  Eldning sker i panna, oavsett bränsletyp, som ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av personal, med driftingenjörsutbildning eller av annan kvalificerad driftledare3 år6 år
  Konventionella pannor avsedda för fast bränsle3 gånger per år3 år
  Pannor avsedda för fast bränsle med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning2 gånger per år3 år
  Pannor med pellets i helautomatisk, standardiserad anläggning som är speciellt konstruerad för eldning med pellets1 år6 år
  Pannor där eldning sker med träpellets eller annat från sotningssynpunkt motsvarande bränsle (t.ex. spannmål) och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet 1 år3 år
  Pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle3 gånger per år3 år
  Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW1 år6 år
  Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW2 år6 år
  Köksspisar, ugnar och andra jämförbara anordningar för matlagning

  Eldstäder som eldas i större omfattning än för enskilt hushållsbehov och där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat, från sotningssynpunkt, motsvarande bränsle exempelvis vedeldad pizzaugn, kolgrill och liknande6 gånger per år3 år
  Eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotningssynpunkt, motsvarande bränsle1 år6 år
  Eldning, med bränsle enligt ovan, sker för enskilt hushållsbehovEnligt lokaleldstad6 år
  Lokaleldstäder (till exempel köksspis, braskamin, öppen spis med eller utan insats, kakelugn, kamin)

  Eldstäder som utgör den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning (vedåtgång > 1 m3 ved/år)1 år3 år
  Eldstäder som eldas i mindre omfattning och som inte är den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning3 år 6 år
  Eldstäder som finns i fritidshus3 år 6 år
  Imkanaler (i restauranger eller andra större kök)

  Imkanal i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen3 gånger per år2 år
  Imkanal som endast används för uppvärmning av mat eller liknande 
  1 år
  2 år
  Gas  


  Fasta förbränningsanordningar avsedda för eldning uteslutande med gas ska endast genomgå brandskyddskontroll om de är anslutna till avgaskanalRengörs ej 6 år

 • Återkalla din dispens för att få sota själv


  Har du fått tillstånd att sota själv men vill återkalla tillståndet/dispensen gör du det här.öppnas i nytt fönsterRengöringen sker sedan fortsättningsvis av det sotarföretag kommunen har avtal med enligt beslutade tidsintervall.