Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luftkvaliteten i Halmstad bör bli bättre

Luften i Halmstad är generellt bra. För att kontrollera luftkvaliteten görs mätningar av luftföroreningar på två platser i Halmstads tätort. En mätstation finns ovan tak och en i gatunivå.

Mätningarna av luftkvaliteten i Halmstads kommun görs på Viktoriagatan och har pågått sedan 2007. Det är mängden kväveoxid och partiklar i luften som mäts och resultatet visar att miljökvalitetsnormerna uppfylls med marginal.

Miljömålet frisk luft överskids dock och halten av kvävedioxid i luften är såpass hög att de lagstadgade kontinuerliga mätningarna måste fortsätta. Miljömålets riktvärden är satta med utgångspunkt i att halterna av luftföroreningar inte ska överskrida lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för skydd mot bland annat hjärt- och kärlsjukdomar.

– Kommunen vill inte att luftföroreningshalterna ska överstiga de nationella riktvärdena för miljökvalitetsmålet frisk luft men dit är det en bit kvar, säger Tomas Sjöstedt, miljö- och hälsoskyddsinspektör.

Det är lokala orsaker, framför allt biltrafik, som är orsak till höga halter av kvävedioxid. Biltrafiken genererar också de vägslitagepartiklar som utgör en betydande del av partikeldefinitionen PM10, men även PM2,5.

– Särskilt höga blir föroreningsnivåerna på Viktoriagatan vindstilla morgnar på vintern när trafiken är tät, säger Tomas Sjöstedt.

Det långsiktiga arbetet med att sänka halterna av kvävedioxid och partiklar i utomhusmiljön behöver fortsätta. Bland annat arbetar kommunen kontinuerligt med hållbart resande som handlar om att få fler att använda cykeln och kollektivtrafik före bilen.

– Barn är särskilt drabbade av höga värden av partiklar i luften. Forskare likställer höga halter av partiklar med passiv rökning. Mellan 3000-5000 personer dör en för tidig död på grund av partiklar. Vi kan göra något åt detta både på kort och lång sikt. Miska biltrafiken, sänka hastigheter, förbjuda dubbdäck samt kontinuerlig vattning och renhållning av trafikerade väger är alla genomförbara åtgärder på kort sikt, säger Svein Henriksen (MP), ordförande miljönämnden.