Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Hur går översiktsplaneringen till?

Program

Översiktsplaneringen kan inledas med ett programskede, då alla eller särskilda förutsättningar översiktligt utreds.

Samråd

När ett förslag till översiktsplan tagits fram är det dags för samråd. Under detta skede skickas förslaget inklusive miljökonsekvensbeskrivningen ut på samråd  efter beslut i kommunstyrelsen för att få in synpunkter. Offentliga samrådsmöten kan hållas. Det är viktigt att tycka till i detta tidiga skede. Under framtagandet av samrådshandlingen kan kommunen ha en tidig invånardialog, men det är inget lagkrav.

Granskning

Planförslaget ställs ut för granskning i minst två månader efter beslut i kommunstyrelsen. Även under granskningsskedet kan kommuninvånare, fastighetsägare, grannkommuner, myndigheter och andra lämna synpunkter.

Antagande

Planförslaget antas av kommunfullmäktige efter godkännande i kommunstyrelsen.

Överklagande

Översiktsplanen kan överklagas från den dag beslutet om antagande satts upp på kommunens anslagstavla i rådhuset. Planen kan överklagas om det finns brister i handläggningen. Får den som överklagar rätt i högre instans, kan ett eller flera skeden i översiktsplaneprocessen komma att göras om. Överklaganden prövas av Förvaltningsrätten, Kammarrätten och sista instans Högsta förvaltningsdomstolen, så kallad laglighetsprövning.

Illustration över hur processen för den nya översiktsplanen Framtidsplan 2050 ser ut. Från beslut till antagande.