Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen är kommunstyrelsens förvaltning. Vi stödjer kommunstyrelse och kommunfullmäktige i uppdraget att bidra till en effektiv organisation som strävar efter invånarnas bästa. Förvaltningen biträder kommunstyrelsen i dess uppdrag att leda, samordna och bedriva uppsikt för den kommunala verksamheten.

Kommunledningsförvaltningen finns i Rådhuset.

Det här gör kommunledningsförvaltningen:

 • förbereder och genomför politiska beslut som tas i kommunstyrelse eller kommunfullmäktige
 • samordnar, utvecklar och stödjer kommunens förvaltningar och bolag
 • samordnar och leder samhällsbyggandet i Halmstads kommun
 • effektiviserar planprocessen och stärker kommunens strategiska näringslivsarbete
 • ansvarar och samordnar övergripande frågor som bland annat rör ekonomi, kvalitet, visionsstyrning, HR, kansli, ärendehantering, kommunikation, demokrati, trygghet och säkerhet samt hållbarhet och miljöfrågor.

Avdelningarna på kommunledningsförvaltningen

Avdelningen för ledningsstöd

Ansvarig: Ann-Mari Mäkikangas, direktör administration och säkerhet

 • kanslienheten
 • överförmyndarkansliet
 • digitaliseringsenheten
 • säkerhets- och trygghetsfunktionen
 • dataskyddsombud

Samhällsbyggnadskontoret

Ansvarig: Lisa Almer Rönnberg, samhällsbyggnadsdirektör

 • Samhällsbyggnad
 • Mark- och exploatering
 • Planprocesser
 • Strategi- och utredning
 • Hållbarhet och miljöfrågor

Avdelningen för ekonomi och styrning

Ansvarig: Jan Fritz, ekonomidirektör

 • Budget
 • Redovisning
 • Upphandling
 • Kvalitet

HR-avdelningen

Ansvarig: Annika Vannerberg, HR-direktör

 • Human Resources
 • Löner

Kommunikationsavdelningen

Ansvarig: Lotta Edin, kommunikationsdirektör

 • Intern och extern kommunikation
 • Sociala medier
 • Press och media

Tillväxtavdelningen

Ansvarig: Lina Siljegård, tillväxtdirektör

Staben

Ansvarig: Anna Wallefors, stabschef

 • Ledning av kommunledningsförvaltningen

Vad gör de olika avdelningarna?

 • Tillväxtavdelningen


  Tillväxtavdelningens uppdrag är utvecklingsarbete enligt kommunfullmäktiges Strategisk plan och planeringsdirektiv med budget, med fokus på de strategiska utvecklingsområdena Den inkluderande kommunen och Attraktivitet och hållbar tillväxt.Syftet med uppdraget är att, tillsammans med hela kommunkoncernen, stärka den ekonomiska, sociala och ekologiska hållbarheten för Halmstads kommun.Avdelningen ansvarar för frågor som näringslivsutveckling, insatser mot segregation och för inkludering, hållbar tillväxt, folkhälsa, regionalt och internationellt arbete med mera.Kommunens tillväxtavdelning startades 1 juni 2019.LedningTillväxtdirektör Lina Siljegård leder arbetet.
  Politiskt ansvarar kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling för de frågor som berör tillväxt.


 • Staben


  Staben ska leda, samordna och utveckla kommunledningsförvaltningen för bästa möjliga koncernnytta och effektivitet. Avdelningen ansvarar för kommunledningsförvaltningens interna arbete med HR, ekonomi, kommunikation och verksamhetsutveckling.Kommunledningsförvaltningens stab startades den 1 september 2019.Stabschef Anna Wallefors leder arbetet.

 • Kommunikationsavdelningen


  Kommunikationsavdelningen ansvarar för intern och extern information och kommunikation.Du kan bland annat kontakta oss:
  • om du har frågor om halmstad.se, kommunens konton på sociala medier eller vår kommuntidning Hjärtefrågor
  • vill ge kommunen feedback på vår information till invånare
  • om du är journalist och vill ha hjälp med svar på frågor eller hitta fram till rätt person. Se även förvaltningarnas och bolagens presskontakterlänk till annan webbplats
  • vill komma i kontakt med kommunråd
  Vi på kommunikationsavdelningenlänk till annan webbplats fungerar både som ett strategiskt och operativt stöd i olika kommunikationsfrågor för alla förvaltningar, kommunstyrelsen och kommunråden.Har du frågor om marknadsföring?
  Vårt kommunala destinationsbolag Destination Halmstadlänk till annan webbplats ansvarar för information och marknadsföring av Halmstad som destination och till besökare.

 • Samhällsbyggnadskontoret


  Samhällsbyggnadskontoret samordnar och leder samhällsbyggandet i Halmstads kommun. Förvaltningen arbetar med att effektivisera planprocessen och stärka kommunens strategiska näringslivsarbete. Uppdraget innefattar bland annat översikts- och detaljplanering samt att representera kommunen som fastighetsägare. Avdelningen arbetar även med hållbarhet och miljöfrågor.Förvaltningens avdelningar AnsvarigaSamhällsbyggnadskontoret i Halmstads kommun styrs av samhällsbyggnadsutskottet och samhällsbyggnadschefen.Jenny Axelsson (C)
  Ordförande i samhällsbyggnadsutskottet
  Lisa Almer Rönnberg
  Samhällsbyggnadschef

 • HR-avdelningen


  HR-avdelningen (personalavdelningen) ansvarar för strategiskt utvecklingsarbete i hela Halmstads kommun.Vi står inför en generationsväxling och en utmaningen vi har framför oss är att vi ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.Vår avdelning har i uppdrag att styra, samordna och stödja förvaltningarnas och bolagens arbete inom områdena medarbetarskap, ledarskap, kompetens, hälsa och arbetsmiljö samt lön och villkor.Några av våra ansvarsområden är att:
  • utveckla kommunen som attraktiv arbetsgivare i syfte att säkra nödvändig kompetens.
  • utveckla ledarskapet på alla nivåer med inriktning på kontinuerlig anpassning till verksamhetens behov och utveckling.
  • fullgöra uppdraget som kommunens centrala arbetsgivare och svara för arbetsrätt, kollektivavtals- och övriga arbetsgivarfrågor som rör den gemensamma juridiska personen samt ge stöd i frågorna till bolagen.
  • skapa förutsättningar för en effektiv styrning och utveckling av verksamheten genom aktiv lönebildning
  • fortlöpande utveckla kompetenser för att ge kvalitativt stöd till verksamheterna när det gäller HR-frågor, t ex rekrytering, grupp- och ledarutveckling, rehabilitering, personalredovisning, lönebildning samt jämställdhet och mångfald.
  • svara för att kommunen har tillgång till företagshälsovård för samtliga anställda.
  • säkra kommunens personaladministrativa rutiner genom att det finns gemensam löne- och pensionsadministration.
  • tillhandahålla HR-konsult till stadskontoret samt till förvaltningar och bolag som inte har egen personalfunktion

 • Avdelningen för ledningsstöd


  Avdelningen för ledningsstöd har ansvar för ledning, samordning och stöd för det gemensamma arbetet i kommunen med administration, sammanträdeshantering, säkerhet & trygghet (inklusive krishantering), överförmyndarverksamhet, dataskydd och digitalisering. Detta innebär ansvar för att skapa och realisera strategier och styrdokument för kommunen inom dessa områden.
  Avdelningen för ledningsstöd är indelad enligt följande:
  • kanslienheten
  • överförmyndarkansliet
  • digitaliseringsenheten
  • säkerhets- och trygghetsfunktionen
  • dataskyddsombud
  Kanslienheten
  Kanslienheten leder, styr och samordnar arbetet med ärendehantering, sammanträdesadministration, diarium, juridik, utredning, administration, IT och kommunarkiv.
  Kanslienheten ansvarar för diarium och sammanträdesadministrationen för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens ledningsutskott och verksamhetsberedningen.
  Kommunarkivet är slutarkiv och ansvarar för styrning och stöd i arkiv- och dokumenthanteringsfrågor för förvaltningar/bolag. Läs mer om kommunarkivetlänk till annan webbplats.
  Kanslienheten är lokaliserad i rådhuset och kommunarkivet på Patrikshillvägen 7.
  Överförmyndarkansliet
  Vissa personer med funktionsnedsättning, gamla, sjuka eller underåriga kan inte själva ta tillvara på sin rätt eller förvalta sin egendom. Dessa personer erbjuds då en ställföreträdare i form av förmyndare, förvaltare eller god man. Överförmyndarkansliet rekryterar, utbildar och kontrollerar ställföreträdarna för att förhindra rättsförluster för de personer som har ställföreträdare
  Sedan 2012 har Halmstad, Hylte och Laholms kommuner ett gemensamt överförmyndarkansli. Syftet med det gemensamma kansliet är att förbättra kompetens och kontinuitet och därmed höja kvalitén och verksamhetens tillgänglighet.
  Överförmyndarkansliet leder, samordnar och verkställer beredning, administration, uppföljning och utveckling av frågor inom överförmyndarnämndens ansvarsområde för de tre kommuner.Huvuduppgifterna är att utöva tillsyn över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap, att föra register över tillsynsverksamheten och att rekrytera och utbilda ställföreträdare.
  Överförmyndarkansliet arbetar för en egen nämnd - nämnden för överförmyndare i samverkanlänk till annan webbplats. Överförmyndarkansliet är lokaliserat i rådhuset.
  Läs mer om vår verksamhet i överförmyndarkansliets serviceåtagandelänk till annan webbplats.
  Digitaliseringsenheten
  Digitaliseringsenheten ansvarar för att leda, stödja och samordna det koncernövergripande utvecklingsarbetet inom digitalisering och IT.
  Digitaliseringsenheten är ägare och beställare av kommunens IT-plattform, samordnar och deltar i gemensamma projekt lokalt/regionalt/nationellt, samt verkar för att upprätthålla och utveckla informationssäkerheten.
  Verksamheten har ansvar för att skapa och realisera strategier och styrdokument för kommunen och att driva förändringar i önskad riktning.
  Digitaliseringsenheten är lokaliserad i rådhuset.Säkerhets- och trygghetsfunktionen
  Säkerhets- och trygghetsfunktionen arbetar med att leda, samordna och stödja arbete med:
  • krisledning, tjänsteman i beredskap (TIB) och kommunikatör i beredskap (KIB)
  • risk- & sårbarhetsanalyser
  • trygghet, social oro, våldbejakande extremism mm
  • säkerhetsskyddslagen
  • civilt försvar och höjd beredskap.
   Kommunens säkerhetsarbete styrs av flera lagar:
  1. Lag (SFS 2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskaplänk till annan webbplats
  2. Säkerhetsskyddslagen (SFS 1996:627)länk till annan webbplats
  3. Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckorlänk till annan webbplats
  4. Förordning (SFS 2003:789) om skydd mot olyckor

   länk till annan webbplats
  Dataskyddsombud
  Från och med den 25 maj 2018 finns ett dataskyddsombud, som bland annat följer upp och granskar att nämnder och bolag följer dataskyddsförordningen.
  Det innebär bland annat att:
  • samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter
  • kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument
  • informera och ge råd inom organisationen.
  Dataskyddsombudet ska också:
  • vara kontaktperson för de registrerade och för personalen inom organisationen
  • vara kontaktperson för och samarbeta med Datainspektionen, vid till exempel inspektioner.

  Dataskyddsombudet nås på dataskyddsombud@halmstad.se eller via tel: 035-13 70 00.
  HEM och HFAB har egna dataskyddsombud.
  Läs mer om vår hantering av personuppgifterlänk till annan webbplats. https://www.halmstad.se/omwebbplatsen/personuppgifter.24873.htmllänk till annan webbplats