Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Resultat och uppföljning

Kommunens olika verksamheter följs upp flera gånger per år. Uppföljningarna ger kunskap om kommunens nämnder och bolagsstyrelser beräknas hålla sin budget och nå de uppsatta målen. Det ekonomiska utfallet beräknas vid ett antal tillfällen under året, med start i mars.

Månads- och delårsrapporter

Månads- och delårsrapporter innehåller prognoser för respektive nämnd/bolagsstyrelse samt för kommunen som helhet.

Mer omfattande delårsrapporter tas fram för april och augusti. Dessa innehåller även en uppföljning av kommunfullmäktiges konkretiserade mål.

Till skillnad från månadsrapporterna, som endast behandlas av kommunstyrelsen, når delårsrapporterna även kommunfullmäktige. Rapporten i augusti omfattar, utöver en helårsprognos över drift- och investeringsutfall, även ett delårsbokslut fram till den sista augusti.

Läs mer om månadsrapporterna

Läs mer om delårsrapporterna

Årsredovisning

I början av varje år görs en sammanställning av kommunens ekonomi från året innan, och en uppföljning av kommunfullmäktiges mål.

Läs mer om årsredovisningen

Verksamhetsberättelse

Varje nämnd tar fram en verksamhetsberättelse med bland annat en sammanställning en av de mål nämnden arbetat med. De kommunala bolagen tar fram en fullständig årsredovisning, som förutom en sammanställning av bolagets ekonomi det gångna året bland annat även innehåller en redogörelse för väsentliga händelser och de mål bolaget arbetat med.

Läs mer om verksamhetsberättelser

Andra uppföljningar och jämförelser

Det genomförs även en rad olika uppföljningar och jämförelser av kommunens verksamhet. Kommunens revisorer granskar att kommunens verksamheter följer sina uppdrag.

Läs mer om revisorernas arbete