Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Brandfarlig vara

Om man hanterar en brandfarlig vara fel finns det sannolikhet för en allvarlig olycka. Därför är det viktigt att ta följa de lagar och föreskrifter som finns, både i arbetet och privat. Det kan handla om något så vardagligt som en gasolflaska till din husvagn. För att handskas med större mängder brandfarliga varor måste du söka tillstånd.

Vad är en brandfarlig vara?

Som brandfarlig vara räknas:

  • Brandfarlig gas (till exempel gasol, acetylen, brandfarliga och extremt brandfarliga aerosoler)
  • Vätskor som har flampunkt lägre än 100°C (till exempel bensin och spolarvätska)
  • Vissa särskilt angivna brandreaktiva varor (till exempel organiska peroxider och ammoniumnitrat)

Förpackningar med brandfarliga varor brukar vara märkta med en flamma eller varningstexten ”Brandfarligt”. Det är dock inte alla brandfarliga varor som har en tydlig märkning. För säkerhets skull, läs säkerhetsdatabladet om det följer med varan. Är du osäker, kontakta leverantören.

Hantera alla brandfarliga varor med försiktighet!

Oavsett om du behöver tillstånd eller inte, ska du hantera brandfarliga varor så att de inte kan fatta eld eller explodera. Du ska också se till att inte någon obehörig kan få tag i dem. För dig som är privatperson kan det till exempel handla om gasolflaskor till grill eller husbil.

När behöver jag inte tillstånd?

Exempel på när du inte behöver tillstånd:

  • Brandfarliga gaser och vätskor i behållare på högst 50 ml (till exempel tändare, nagellacksflaskor, spritpennor och mindre sprejburkar)
  • Brandfarliga gaser och vätskor i bränslesystemet i ditt fordon
  • Diesel och eldningsolja som hanteras i lantbruksverksamhet
  • Köldbärare i värmepumpanläggningar med kollektorer i berg, mark eller sjö, för en- eller tvåbostadshus (och finns i köldbärarsystemet, alltså inte reserver för påfyllning)

På MSB:s webbplats kan du läsa mer om brandfarliga och explosiva varorlänk till annan webbplats

När behöver jag tillstånd?

Om du hanterar en större mängd än värdena i tabellen nedan, ska du söka tillstånd. Tillståndet gäller alla brandfarliga varor som du hanterar, även om det bara är en av dem som överskrider volymgränsen. Värdena är angivna i liter.

 Brandfarliga gaserExtremt brandfarliga eller brandfarliga aerosolerBrandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 °CBrandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60 °C upp till och med 100 °C [1]
Yrkesmässig [2] publik verksamhetInomhus: 2, utomhus [3]: 6010010010 000
Yrkesmässig icke publik verksamhet, inomhus25050050010 000
Yrkesmässig icke publik verksamhet, utomhus [4]1 0003 0003 00050 000
Icke yrkesmässig hantering [5]Gasol: 60, andra gaser: 1010010010 000

[1] Hit räknas även gasoljor, diesel och lätta eldningsoljor med flampunkt 55-60 °C.
[2] Med yrkesmässig avses all hantering som inte är privat, t.ex. även föreningar och frivilligorganisationer.
[3] Detta gäller under förutsättning att även förbrukningen sker utomhus.
[4] Med utomhus avses även nedgrävda cisterner och rörledningar.
[5] Detta omfattar endast privat hantering.


Ansök om tillstånd för hantering av brandfarlig vara

Det är den som hanterar de brandfarliga varorna som ska ha tillstånd. En verksamhet ska dock bara ha ett tillstånd och inte dela upp det på flera personer eller avdelningar.

Tillståndet söker du hos räddningstjänsten. Tillståndet är tidsbegränsat. Sök nytt tillstånd i god tid innan det gamla går ut – helst tre månader i förväg. Vid förändringar i verksamheten eller ägarbyte behövs också ett nytt tillstånd.

Ansökan hittar du längst ner på sidan.

Processbeskrivning tillstånd hantering av brandfarlig eller explosiv varaPDF

Bifoga de dokument som behövs för att räddningstjänsten ska kunna göra en bedömning om huruvida hanteringen är tillräckligt säker eller inte.

Föreståndare

Om din verksamhet behöver tillstånd för att hantera brandfarliga varor, är du som bedriver verksamheten skyldig att utse en eller flera föreståndare för hanteringen av varorna. Personen ska vara lämplig för uppgiften. Det innebär att denne ska ha goda kunskaper om, och god erfarenhet av, de varor som hanteras och den verksamhet hanteringen ingår i. I de allra flesta fall är det lämpligt för föreståndaren att genomgå en särskild utbildning för att få den kompetens som lagstiftningen kräver.

Om det krävs en avsyning av räddningstjänsten för att få tillstånd att starta hanteringen, går det bra att vänta med uppgiften om föreståndare fram tills dess.

Boka en avsyning

För att få tillstånd att hantera brandfarliga varor, kan räddningstjänsten först behöva göra en inspektion av de anordningar och anläggningar som ska användas för hanteringen – en så kallad avsyning. Du som sökande måste då kontakta räddningstjänsten för att boka en tid.

Tillsyn för att kontrollera att hanteringen är säker

Om din verksamhet inte sköter hanteringen av brandfarliga varor på ett säkert sätt, kan tillståndet dras tillbaka. Det gäller också om det skett förändringar i verksamheten som inte anmälts i en ny tillståndsansökan. Räddningstjänsten kontrollerar detta genom att göra tillsyn och kan besluta om att dra tillbaka tillståndet med omedelbar verkan. Allvarliga brott mot lagen kan leda till åtal med böter eller fängelse som följd.

Lagar och föreskrifter

Är du osäker på vad som gäller för dig eller din verksamhet?

Kontakta räddningstjänsten via telefon 035-16 00 00 eller e-post: raddningstjansten@halmstad.se.