Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att ägare och nyttjanderättshavare av en anläggning eller byggnad aktivt arbetar med sitt brandskydd.

Det systematiskt brandskyddsarbetet regleras av Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt
brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3) som är en tolkning av lagen om skydd mot olyckorlänk till annan webbplats, 2 kap, §2.

Syftet med systematiskt brandskyddsarbete är att ägare och nyttjanderättshavare ska förstå vikten av brandskydd, hur det förebyggande brandskyddet fungerar och att alla ska kunna åtgärda eventuella fel och brister som upptäcks.

Tanken är att systematiskt brandskyddsarbete ska vara ett kontinuerligt arbete som följer byggnaden och verksamheten och dess förändring. Ett förslag på hur var och en kan jobba med sitt brandskydd är cirkeln här vid sidan om.

De rubriker vi har valt att använda är :

Brandskyddspolicy

Formulera övergripande mål för brandskyddsarbetet.

Ansvar och organisation

Tydliggör ansvaret. Vem är brandskyddsansvarig? Vilka personer medverkar i brandskyddsarbetet? Klargör uppgifter och befogenheter.

Utbildning och övning

Personalen behöver utbildning och övning för att organisationen ska fungera.

Byggnadstekniskt brandskydd

Hur är byggnaden indelad i olika brandceller? Hur fungerar brandlarmet? Hur löser man rökluckorna?

Brandrisker

Tänk igenom vad det finns för risker till exempel blinkande lysrör, anlagd brand, avfallshantering och så vidare.

Brandskyddsregler

Instruktioner och rutiner kopplade till brandskyddet, så som rökförbud, rutiner vid Heta Arbeten, regler vid uppställning av container och emballage hantering, med mera.

Kontroll och uppföljning

För att brandskyddet ska fungera behöver det underhållas, till exempel prov av brand- och utrymningslarm, utrymningsvägar, rökluckor, branddörrar etc. Upprätta checklista. För att bibehålla säkerhetsnivån måste såväl brandskyddet som dokumentationen kontrolleras och följas upp regelbundet.

Med dokumentation menas all man samlar information om sitt brandskydd på en plats, exempelvis i en pärm eller i ett datorbaserat dokument. Det är riskerna i anläggningen och omfattningen av brandskyddet som avgör vilket behov av dokumentation som krävs.