Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Nissans vattenråd

Nissans vattenråd är en ideell förening med uppgift att arbeta för en bra vattenkvalitet i Nissan och att gemensamt öka kunskapen om vattenresurser inom Nissans avrinningsområde. Medlemmarna kommer från kommuner, myndigheter, verksamhetsutövare och ideella organisationer utmed Nissan.  

Nissan vid Oskarström

Vatten har blivit en av vår tids mest strategiskt viktiga frågor. En förutsättning för att både vårt samhälle och miljön ska fungera är att vi har tillräckligt mycket vatten god kvalitet. EU har enats om ett så kallat vattendirektiv (2000/60/EG). Det innebär att medlemsländerna i EU se till att alla yt- och grundvatten når god ekologisk och kemisk status. Vattenrådet är en viktig sammanhållande länk inom Nissans avrinningsområde för att vi ska uppfylla direktivet.

Följa vattnets kvalitet

Med ett fast provtagningsprogram genomförs både kemiska och biologiska undersökningar i ett stort antal provpunkter. Genom att fortlöpande följa vattnets kvalitet och förändringar har en bra bild skapats över förhållandena i vattensystemet.

Syftet har också varit att visa om de miljöförbättrande åtgärderna som genomförts haft någon effekt. Förutom att fortsätta med de kemiska och biologiska provtagningarna kommer vattenrådet bl.a. att fånga upp lokal kunskap och synpunkter om vattnets kvalitet, var eventuella problem finns och vad som borde åtgärdas.

Säkerställa lokal förankring

Vattenrådet har ett stort intresse av att bilda tematiska och geografiska arbetsgrupper för att säkerställa den lokala förankringen inom hela avrinningsområdet. Det är också viktigt att vattenrådet har en kontinuerlig dialog med Vattenmyndigheten. Synpunkter från ett engagerat och kunnigt vattenråd väger tungt då myndigheterna skall besluta om statusklassningar enligt fastställda miljökvalitetsnormer och åtgärdsplaner.

Historik

Nissans vattenråd bildades 1960 och hette då Nissans vattenvårdsförbund. 2010 ombildades Nissans vattenvårdsförbund till Nissans vattenråd.

Nissans avrinningsområde

Nyttan med bättre vatten

Läs Vattenmyndighetens broschyr "Nyttan med bättre vattenPDF".