Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Behandling av personuppgifter

Halmstads kommun behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter och åtaganden mot invånare, fastighetsägare, näringsidkare och myndigheter.

Principer för behandling av personuppgifter i Halmstads kommun

Varje nämnd i kommunen är personuppgiftsansvarig och därmed ytterst ansvarig för sin behandling av personuppgifter och att uppgifterna behandlas på ett korrekt sätt.

Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, har till syfte att skydda den grundläggande mänskliga rättigheten, rätten till ett privatliv. En människas personliga integritet ska inte kränkas i samband med behandlingen av personuppgifter.

Till personuppgifter räknas all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet. Exempelvis personnummer, namn, adress, foton, registreringsnummer, fastighetsbeteckning, identifikationer online, personers fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

För de uppgifter som hämtas in av kommunens olika verksamheter är samtycke i de flesta fall inte nödvändigt. Det beror på att uppgifterna används i samband med exempelvis myndighetsutövning, för att kunna fullgöra en skyldighet som åligger kommunen eller att ett avtalsförhållande föreligger. Det är alltid du som individ som ger samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna behandla ditt ärende.

Några av nämnderna i Halmstads kommun har också förtydligande information hur de behandlar personuppgifter specifikt för deras verksamheter.

 • Personuppgifter i kommunens sociala medier


  Om du använder sociala medier för att komma i kontakt med Halmstads kommun överförs information och personuppgifter till tredje part (företaget eller organisationen som driver det sociala mediet, till exempel Facebook eller Twitter). Informationen kan även bli tillgänglig utanför EU/ESS.Du ska aldrig skicka känslig information till oss via sociala medier, till exempel personnummer eller kontaktuppgifter till dig själv eller någon annan.Om integritetskänsliga eller andra känsliga uppgifter förekommer i Halmstads kommuns sociala medier tar vi bort dem.
 • Halmstads kommuns arbete med efterlevnad av dataskyddsförordningen


  När personuppgifter behandlas (all hantering av personuppgifter utgör behandling) i Halmstads kommun, eller på uppdrag av Halmstads kommun, ska de grundläggande principerna i dataskyddsförordningen (GDPR) vara uppfyllda. Principerna anges i artikel 5 i dataskyddsförordningen. Nedan ges några exempel på hur Halmstads kommun arbetar med att efterleva förordningen.I enlighet med Dataskyddsförordningens princip om laglighet, korrekthet och öppenhet ska Halmstads kommun behandla personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den vars personuppgifter registreras av Halmstads kommun. Med detta menas att kommunen alltid ska vara tydlig och konkret i sin beskrivning av hur personuppgifter behandlas.Halmstads kommun ska alltid se till att personuppgifter behandlas på en utpekad rättslig grund och att annan lagstiftning som inverkar på behandlingen efterlevs. All behandling av personuppgifter som Halmstads kommun utför måste vila på minst en rättslig grund, i annat fall är behandlingen olaglig.Kommunen ska alltid ha avvägningen mellan den registrerades integritet och den egna verksamhetens effektivitet i åtanke.
 • Begäran om registerutdrag och rätt till information


  Du har rätt att få information om hur dina personuppgifter hanteras inom Halmstads kommun. Därför kan du begära ett så kallat registerutdrag enligt GDPR. Det gör du enklast via vår e-tjänstlänk till annan webbplats.Personuppgifter är alla upplysningar som kan knytas till dig som person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning, e-postadress, telefonnummer eller fotografier av dig.I kommunen ansvarar varje nämnd och kommunalt bolag för sin hantering av personuppgifter. Därför kan du bara begära registerutdrag för en nämnd eller ett bolag åt gången när du använder e-tjänsten.Mobilt bankIDFör att kommunen ska kunna hantera din begäran på ett korrekt sätt, så måste vi kunna säkerställa att det är just dina personuppgifter vi tar fram. Därför behöver du kunna legitimera dig. För att använda e-tjänsten behöver du ha tillgång till mobilt bankid.När du loggar in hämtar vi namn, adress och personnummer från folkbokföringen. Vi ber dig även att uppge e-post och telefonnummer. Uppgifterna behövs för att vi ska kunna handlägga ditt ärende. Uppgifterna sparas i tolv månader efter att ditt ärende har avslutats.Om du saknar mobilt bankid, eller vill göra en enda begäran om registerutdrag från flera nämnder och bolag, så är du välkommen att komma in till rådhusets reception vid Stora Torg i Halmstad som har öppet måndag till torsdag 8-17 och fredagar 8-16. Ta med giltig legitimation, så hjälper vi dig med din begäran om registerutdrag på plats.Din begäran kommer att hanteras inom 30 dagar.OBS! Om du vill begära registerutdrag från HFAB eller Hallands Hamnar AB så vänder du dig direkt till dem.
 • Halmstads kommun ska inte samla in personuppgifter för att de "kan vara bra att ha"


  Personuppgifter ska samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.Med detta menas att Halmstads kommun hela tiden känner till och dokumenterar anledningen till att en viss personuppgift hanteras och personuppgifterna inte senare används för en helt annan anledning som går emot den ursprungliga.Personuppgifterna ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas.Med detta menas att Halmstads kommun endast ska använda sig av de personuppgifter som krävs för att uppnå målet med hanteringen. Kan samma mål uppnås genom att använda färre personuppgifter eller mindre känsliga sådana ska så ske.
 • Korrekta personuppgifter


  Personuppgifterna som Halmstads kommun hanterar ska vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade. Åtgärder måste vidtas för att säkerställa att personuppgifter som är felaktiga raderas eller rättas utan dröjsmål.Med detta menas att Halmstads kommun alltid måste verka för att personuppgifter som är felaktiga rättas och att det finns rutiner för hur så ska ske. Inom vissa områden finns särskilda regler för hur rättelse och radering får ske.
 • Inte lagra personuppgifter längre tid än nödvändigt


  Personuppgifter får inte förvaras identifierbara under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.Med detta menas att personuppgifterna inte får sparas längre än vad som behövs utifrån målet med behandlingen. När målet är uppnått ska arkivering, gallring eller avidentifiering av personuppgifterna alltid övervägas med beaktande av de dokumenthanteringsplaner, vilka anger arkivering- och gallringsregler som gäller för Halmstads kommun.
 • Säkerhet som princip


  Personuppgifter ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för uppgifterna, inbegripet skydd mot obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse, med användning av lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder.Med detta menas att personuppgifter ska skyddas genom tekniska och organisatoriska åtgärder på en nivå som motsvarar uppgifternas skyddsvärde. Är uppgifterna av känslig eller särskilt skyddsvärd art ska också högre tekniska och organisatoriska krav ställas. Utgångspunkten ska alltid vara att endast behöriga personer ska ges tillgång till skyddsvärd information.
 • Kontakt, frågor eller mer information


  För att göra invändningar av Halmstads kommuns personuppgiftsbehandlingar eller om du vill ha rättelse, begära överföring (dataportabilitet), begära att kommunen begränsar behandlingen eller begära radering av dina personuppgifter begär du det på adressen:Halmstads kommun
  Box 153
  301 05 Halmstad
  Du kan även kontakta oss på telefon 035-13 70 00 eller via e-post på direkt@halmstad.se.För kontakt med Halmstads kommuns dataskyddsombud använd samma kontaktuppgifter som ovan.Vill du klaga på Halmstads kommuns behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet inom området, adressen är Box 8114, 104 20 Stockholm, datainspektionen@datainspektionen.se, telefonnummer 08-6576100.
 • Dataskyddsförordningen och offentlighetsprincipen


  För kommunens verksamhet gäller offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär en rätt för var och en att i Halmstads kommun ta del av allmänna handlingar.Detta innebär att även personuppgifter kan begäras och lämnas ut som en del av allmän handling oavsett för vilket ändamål personuppgiften ursprungligen behandlades.Denna rätt gäller dock inte om handlingarna innehåller uppgifter som är belagda med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen gäller bland annat för personuppgift om det kan antas att ett utlämnande skulle medföra att personuppgiften behandlas i strid med dataskyddsförordningen eller dataskyddslagen.
 • Känsliga och extra skyddsvärda personuppgifter


  Vissa personuppgifter är till sin natur mer känsliga än andra. I dataskyddsförordningen anses följande särskilda kategorier av personuppgifter kräva ett särskilt legalt skydd.Ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i en fackförening, hälsa, en persons sexualliv eller sexuella läggning, genetiska uppgifter och biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person.Halmstads kommun ska endast behandla känsliga personuppgifter när det finns särskilt stöd i lag eller om den registrerade särskilt samtyckt till den specifika behandlingen.Även personuppgifter som inte är särskilt reglerade som känsliga kan vara mer skyddsvärda än andra. Personuppgifter av mycket personlig eller privat natur anses generellt vara mer skyddsvärda än andra typer av personuppgifter.
 • Register över personuppgiftsbehandlingar


  Halmstads kommun för ett register över behandlingar av personuppgifter som utförs under kommunens personuppgiftsansvar.Det här innebär att Halmstads kommun ska ha en vid var tid gällande förteckning över samtliga behandlingar (IT-stöd innehållande personuppgifter, processer eller andra typer av behandlingar) som sker. Denna förteckning ska upprättas skriftligt, vara tillgänglig i elektronisk format och hållas uppdaterat. På begäran ska registret göras tillgängligt för Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.Varje behandling ska även uppdateras när nya förutsättningar gäller för dess hantering, såsom till exempel att den avslutats eller att de informationssäkerhetsmässiga skydden förändrats.
 • Säkerhetsåtgärder


  Halmstads kommun måste se till att ha en lämplig säkerhetsnivå för hantering av personuppgifter, både tekniskt och organisatoriskt. Vad som är en lämplig säkerhetsnivå beror på bland annat riskerna med behandlingen, vilken typ av uppgifter som behandlas, på de tekniska möjligheter som finns och på kostnaderna. Det här innebär att Halmstads kommun måste ta ställning till vilka risker som finns och vilka säkerhetsåtgärder dessa risker motiverar. Detta sker bland annat genom informationsklassning och riskanalys.
 • Konsekvensbedömning


  Om en behandling av personuppgifter som kan leda till en hög risk för de registrerade (till exempel en omfattande hantering av känsliga personuppgifter eller risk att särskilda krav avseende skydd inte kommer att kunna uppnås) planeras genomföras måste Halmstads kommun enligt dataskyddsförordningen först genomföra en så kallad konsekvensbedömning avseende dataskydd.Om en sådan konsekvensbedömning innebär att de bedömda höga riskerna kvarstår måste kommunen samråda med Datainspektionen som är tillsynsmyndigheten innan behandlingen påbörjas.
 • Information och kommunikation


  Halmstads kommun ska tillhandahålla information till registrerad i enlighet med dataskyddsförordningens krav. Informationen ska ges om hur Halmstads kommun behandlar de registrerades personuppgifter och om vilka rättigheter som de registrerade har enligt dataskyddsförordningen.Information som ges ska vara koncis, klar, tydlig och begriplig och den ska ges i ett lättillgängligt format. Språket ska vara klart och tydligt, och vara anpassat till mottagaren, exempelvis om informationen är särskilt riktad till barn.Informationen ska tillhandahållas skriftligt och kan när det är lämpligt ges i elektronisk form. Om den registrerade begär det ska informationen tillhandahållas muntligt, under förutsättning att den registrerade har styrkt sin identitet.Det här innebär att den som ansvarar för behandlingen alltid måste ta ställning till om den information om behandlingen som krävs ges till den registrerade på ett tillräckligt sätt.
 • Den registrerades rättigheter


  Alla registrerade har rättigheter gentemot den som är personuppgiftsansvarig. Vissa av rättigheterna är beroende av vilken rättslig grund som den aktuella behandlingen av personuppgifter vilar på. Detta innebär att vissa rättigheter bara kan göras gällande under vissa förutsättningar. Halmstads kommun ska möjliggöra för de registrerade att utöva sina rättigheter.Rätt till insyn och registerutdragDen registrerade har rätt att få tillgång till de personuppgifter som behandlas. Detta innebär att Halmstads kommun på begäran måste kunna tillhandahålla dessa uppgifter till den registrerade. Detta kallar vi registerutdrag.Rätt till ändringDen registrerade har rätt att begära att felaktiga personuppgifter rättas och att ofullständiga personuppgifter kompletteras. Vissa registerlagstiftningar detaljerar hur denna rättighet ska tillämpas, personuppgifter som behandlas i enlighet med viss lagstiftning får till exempel endast justeras under vissa förutsättningar.Rätt till radering, rätten att bli bortglömdBeroende på omständigheter i det enskilda fallet och vilken rättslig grund som personuppgiftsbehandlingen görs kan den registrerade även ha rätt till radering av sina personuppgifter. Rättigheten har begränsad tillämpning inom offentlig förvaltning eftersom merparten av personuppgiftsbehandlingarna vilar på en rättslig grund där rättigheten inte är tillämplig.Rätt till begränsningBeroende på omständigheter i det enskilda fallet kan den registrerade ha rätt till att behandlingen av personuppgifterna begränsas till endast lagring under den tid det tar att utreda en invändning från den registrerade.Rätt till dataportabilitetBeroende på omständigheter i det enskilda fallet och på vilken rättslig grund som personuppgiftsbehandlingen grundar sig på har den registrerade i vissa fall rätt att få tillgång till personuppgifterna i ett sådant format som möjliggör överförande till en annan personuppgiftsansvarig. Rättigheten har begränsad tillämpning inom kommuner eftersom merparten av personuppgiftsbehandlingarna vilar på en rättslig grund där rättigheten inte är tillämplig.Återkallande av samtyckeOm den rättsliga grunden för en behandling av personuppgifter är ett samtycke från den registrerade så har hen rätt att återkalla samtycket. Ett återkallande av samtycket påverkar dock inte lagligheten av personuppgiftsbehandlingen för tiden innan samtycket återkallades.Invända mot behandlingOm den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter baseras på berättigat intresse (intresseavvägning) eller allmänt intresse har registrerade under vissa förutsättningar rätt att invända mot hur hens personuppgifter behandlas.Rätt att lämna klagomål till DatainspektionenDen registrerade har alltid rätt att vända sig till tillsynsmyndigheten med klagomål om hen inte är nöjd med hur Halmstads kommun hanterar den registrerades personuppgifter. Tillsynsmyndighet är Datainspektionen.
 • Visa att vi gör rätt - Ansvarsskyldighet


  Den personuppgiftsansvarige, varje nämnd i kommunen, ska ansvara för och kunna visa att de grundläggande principerna enligt dataskyddsförordningen efterlevs.Med detta menas att Halmstads kommun inte bara ska uppfylla dessa principer utan också på ett öppet och tillgängligt sätt visa på vilket sätt så sker.Kommunen har ett övergripande ansvar att inte bara följa dataskyddsförordningen utan även att visa hur alla nämnder och enheter gör detta, detta kallas i dataskyddsförordningen för ansvarsskyldighet.Detta innebär bland annat att Halmstads kommun ska ta fram och följa dokumenterade planer för hur dataskyddsförordningen ska efterlevas på respektive enhet.