Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Vägvisning och skyltar

När du är ute och kör eller cyklar så passerar du ett antal skyltar på din väg. Vägvisning är viktig för att trafikanterna ska hitta rätt och inte skapa trafiksäkerhets- eller miljöproblem. Men samtidigt kan för många skyltar också skapa problem. Därför finns det riktlinjer för vägvisning i Halmstads kommun.

Vägvisning är till du lättare ska kunna hitta rätt. Man måste ha tid att läsa och förstå skyltarna och välja väg utan att det blir farligt för medtrafikanterna. Därför får det inte finnas för många skyltar på samma ställe och de måste vara begripliga.

Den som vill ha vägvisning till sin verksamhet och uppfyller kriterierna nedan kan skicka in en ansökan.

Vägvisning

Halmstads kommun har möjlighet att anordna vägvisning till viktiga målpunkter inom det egna väghållningsområdet enligt Vägmärkesförordningen. Om vägvisning önskas från en väg som är statlig hänvisas ansökan till Trafikverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vägvisning görs främst till allmänna inrättningar, geografiska områden, verksamhetsområden eller större målpunkter som flygplats och hamn.

Vägvisningsmål

Geografiska områden och verksamhetsområden

Det är svårt för trafikanterna att ta till sig all information i trafikmiljön. I områden eller längs vägar med mycket trafik skyltas därför i första hand till geografiska områden eller verksamhetsområden. Detta gäller t.ex. i centrum och längs större infarts- och genomfartsleder.

Allmänna och kommersiella inrättningar, turistmål och liknande som en besökare normalt kan förväntas hitta i en centrumkärna vägvisas inte separat utan innefattas i vägvisning till aktuellt centrum. Ligger vägvisningsmålet tillsammans med flera företag är ett samlat vägvisningsmål att föredra t.ex. industriområde eller områdesnamn t.ex. Flygstaden.

Allmänna inrättningar

När skyltningen behöver vara mer specifik än till områden enligt ovan sker vägvisningen i första hand till allmänna inrättningar som sjukhus, vårdcentraler, idrottsanläggningar och liknande. Med allmän inrättning menas verksamhet som bedrivs av staten, en kommun eller en region/landsting eller av ett företag som bedriver verksamheten på uppdrag av stat, kommun eller en region/landsting.

Kommersiella inrättningar

Med kommersiell inrättning avses verksamhet som primärt drivs på kommersiell basis och som inte anses som allmän inrättning enligt ovan. Vägvisning till kommersiella inrättningar och företag beviljas endast i undantagsfall, men kan vara aktuell till vissa lokala kommersiella mål, t.ex. stormarknad. Om möjligt ska vägvisning i första hand ske med symbol (som hotell och reastaurang). I annat fall görs skyltning med funktion eller typ av verksamhet.

I Halmstad finns särskilda regler för tillfällig skyltning vid exempelvis evenemang.

Kriterier för vägvisning

Trafikantens behov av vägvisning skall stå i fokus vid behandlingen av önskemålet om vägvisning. I första hand skyltas till geografiska områden eller verksamhetsområden. Verksamheter som är belägna inom dessa områden måste i sin egen marknadsföring ange var de finns, det kan inte ske genom skyltning.

Om vägvisning beviljas är denna endast tillåten från närmaste större väg, och endast en skylt är tillåten. Begreppet större väg gäller med undantag av genomfarts-, infartsleder där vägvisning endast görs till områden eller stora målpunkter.

Kostnader

Ansökan om vägvisning är avgiftsfri. Om ansökan för vägvisning godkänns svarar sökande för kostnaderna för inköp och uppsättning av skylt med monteringsanordning samt administration av beställningen. Sökande svarar även för eventuella framtida behov av förnyelse av skylten på grund av slitage eller skada.