Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Plan för transportsystemet

Hur ska Halmstads kommun planera långsikigt för vägar, järnvägar, gång- och cykelstråk och annan infrastruktur? Transportsystemet påverkas i hög grad när vi blir allt fler invånare. Ett förslag till en ny Plan för transportsystemet är på samråd till den 31 januari 2021. Den tar höjd för att vi år 2050 kan vara 150 000 invånare.

Välkommen att lämna din synpunkt!

Alla som vill lämna synpunkter på förslaget till Plan för transportsystemet kan göra det fram till 31 januari.

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till ks.diarium@halmstad.se

Det är också möjligt att skicka via vanlig post till:
Halmstads kommun
Kommunstyrelsen
Box 153
301 05 Halmstad.

Ange diarienummer KS 2018/00374.

Föredrag och frågestund i samband med livesändning om översiktsplanen Framtidsplan 2050

  • Den 28 november, kl.10–12, presenteras förslag på ny översiktsplan, det finns då möjlighet lyssna på delar av innehållet i transportsystemplanen samt att ställa frågor via en livesändning på Halmstads kommuns Facebooksida.länk till annan webbplats

Telefontider och teamsmöten

Det går bra att ställa frågor och ge synpunkter på transportsystemplanen i samband med samrådstider för översiktsplanen.

  • Telefontid, 2 december, kl. 15–20, telefon: 035-16 21 20
  • 10 december, kl. 14–19, individuella möten via plattformen Teams, anmälan senast den 8 december, till annika.hansson@halmstad.se
  • Telefontid: 16 december kl. 9–11, telefon 035-16 21 20.

Därför tar vi fram en ny plan

Halmstads kommuns befintliga plan togs fram 2012. Kommunen växer, och det går fort. I april 2018 blev kommunen 100 000 invånare och planeringen ska nu utgå ifrån att år 2050 ha kapacitet för 150 000 invånare. Detta påverkar transportsystemet i hög grad och därmed finns behov av att uppdatera planen.

Planen har tagits fram parallellt med den kommunomfattande översiktsplanen 2050, Framtidsplan 2050, och ska ge svar och inriktningar för hur transportsystemet i Halmstad ska utvecklas mot 2050.

Sex utmaningar

Planen identifierar sex utmaningar för transportsystemet i kommunen:

  1. Att planera långsiktigt i en värld i förändring
  2. En växande kommun där fler ska använda samma system
  3. Transportsystemet kan bromsa utbyggnadstakten
  4. Stärk tillgängligheten för näringslivet
  5. Halmstad – en del av tillväxtregionen Halland
  6. Minska trafikens negativa konsekvenser på miljö och människors hälsa

Hur dessa utmaningar ska hanteras beskrivs övergripande i den första delen, Transportstrategi. I den andra delen, Transportplan, fördjupas resonemangen ytterligare.

Långsiktigt utveckling

Plan för transportsystemet pekar ut riktning för kommunens långsiktiga ambition kring utveckling av väg, sjö och järnväg. Kommunen har inte mandat i alla frågor, till exempel inte över statliga vägar och järnvägar, men denna infrastruktur spelar också en viktig roll för kommunens utvecklingsmöjligheter. Kommunen har därmed valt att även föra resonemang om denna infrastruktur, och därmed kan planen även verka som dialogunderlag för aktörer som till exempel Trafikverket och Region Halland.

Resvanor spelar roll

När Halmstad växer och blir tätare ska fler människor samsas om samma yta. I den allt större staden blir det än viktigare att fundera på hur och till vad den gemensamma ytan ska användas. Att resa och förflytta sig innebär att ta plats, de olika färdsätten tar olika mycket plats och genom en målstyrd trafikplanering kan kommunen möta framtiden på ett hållbart sätt.

Plan för transportsystemet fokuserar på de yteffektiva och hållbara färdsätten. Ambitionen är att år 2050 ska hälften av invånarnas resor ske med gång, cykel eller kollektivtrafik. Utifrån denna målstyrning har sedan förslag på åtgärder formats.

Om planen

Plan för transportsystemet ska användas som styrdokument i den efterföljande planeringen och ska ge vägledning, såväl internt som externt, kring hur kommunen anser att transportsystemet ska utvecklas mot 2050.

Plan för transportsystemet består av två delar:

Handlingsprogram för hållbara transporter

Fram till att den nya planen för transportsystemet 2050 är antagen gäller "Handlingsprogram för hållbara transporter" som antogs av kommunfullmäktige 27 mars 2012.

Handlingsprogrammet består av tre delar:

Strategiska planer på samråd som rör översiktsplanen, hösten 2020

Förutom förslaget till Plan för transportsystemet har kommunen just nu fler strategiska planer på samråd. Det finns möjlighet att också tycka till om: