Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Naturområden

Naturområdena, eller naturparkerna som de också kallas, finns runt om i kommunen och fungerar bland annat som rekreationsområden för boende i tätorterna i närheten. Halmstads kommun har som mål att alla invånare i Halmstad ska ha tillgång till en naturpark inom 500 meter från bostaden.

Nedan följer ett urval av kommunens naturparker.

Västra stranden

Väster om Halmstad sträcker sig ett kustlandskap med klippbad, enskilda vikar och långa sandstränder med bland annat Tylösands strand. Längs kusten och genom det böljande dynlandskapet med bestånd av tallvegetation sträcker sig Prins Bertils stig, som fortsätter vidare längs Nyrebäcken mot Möllegård.

Möllegård

I Nyrebäckens dalgång ligger Möllegård med frodig lövskog. Här finns många typer av naturtyper såsom sumpmark, hagar och dungar med gamla knotiga ekar. Här finns gott om rast- och grillplatser. I utkanten ligger Möllegårds kvarn. Prins Bertils stig utgår härifrån.

Aleskogen

Aleskogen med en yta på 38 hektar gränsar mot västra strandens sandstrand med låga dyner och vassbälte. Innanför vassen finns ytor som har karaktären av alkärr, med stundtals öppna vattenspeglar. Kärret är en biotop med rikt djurliv med stor artrikedom av fåglar i form av vadare och sångare. I vattnet finns grodor och salamander. Den torra delen av Alet består av öppen ängsmark och tall- och björkskog. Prins Bertils stig sträcker sig genom området vidare mot Tylösand.

Rotorps naturpark

Parken, med en yta av 14 hektar, är belägen mellan golfbanan och Västra kyrkogården och byggdes under 90-talet. I parken finns ett litet våtmarkssystem, naturlika planteringar och öppna gräsängsytor. Parken hyser ett antal stigar och används ofta av hundägare. Här finns också en kulle som används till pulkaåkning.

Galgberget

Galgberget är ett stort naturområde på drygt 66 hektar som lockar besökare från hela staden. Här finns gott om leder, stigar, motionsslingor och ridstigar. Galgberget är med sin centrala placering i staden en viktig tätortsnära naturresurs och härifrån har man utsikt över staden, Laholmsbukten och södra Halland.

Långenäsudden

Långenäsudden öster om Grötviks hamn är en strandhed med rikt växt- och djurliv och med anlagd våtmark. På hösten är det en av Sveriges bästa platser att titta på flyttande fåglar.

Trottaberg

Trottaberg är en fin betesmark som dessutom bjuder på möjligheter att följa rovfåglar på nära håll på hösten. Intill Trottaberg hittar man den anlagda fågeldammen Trottasjö.

Hallägraskogen

Mellan Söndrum och Bäckagård ligger Hallägraskogen med ädellövskog och betesmarker.

Östra stranden

Östra stranden är belägen öster om hamnområdet och är en populär och långgrund badstrand. I södra delen ligger naturreservatet Hagön med sanddyner, ljunghed och fuktängar. Här finns ett rikt djurliv med gott om fåglar, däggdjur och insektsarter. Fyllesjö öster om E6:an är ett fint område att promenera i. Man kan följa Fylleån längs en stig från Andersberg ända fram till mynningen.

Landalasjön

Landalasjön, som ligger intill Galgberget, tillhör regementets mark och är ett populärt strövområde.

Kärlekens naturpark

Kärlekens naturpark är beläget i norra delen av Halmstad i området Kärleken-Sofieberg.

Fylleån

Fylleåns dalgång med betesmarker, våtmarker och fuktmiljöer går längs norra delen av Fyllinge, via Snöstorp till Brogård och är ett populärt strövområde som ger de boende i området tillgång till fina naturupplevelser.

Vallås naturpark

Vallås naturpark är en stadsnära skog och halvöppen terräng i anslutning till bostadsområdet Vallås. I naturområdet finns ett antal större och mindre dammar. Här finns en ekolekplats med naturtema. Skogsområdet nära E6:an består till stor del av tall. Hälsans stig löper genom området samt ett motionsspår som är upplyst.

Nissastrand vid Vallås

Längs Nissan mellan E6:an och vattenkraftstationen vid Sperlingsholm sträcker sig en promenadstig som används flitigt av framför allt boende i Vallås.

Skedalahed

Öster om Vallås villaområde ligger Skedalahed, ett före detta militärt övningsområde som idag ett populärt rekreationsområde med både öppen terräng och skogsmiljö.

Frennarpsskogen

Mellan Frennarps by och Furet i anslutning till Nissan ligger Frennarpsskogen med blandskog som upptar en yta på cirka 40 hektar. Skogen som har en rik flora och fauna, med framförallt ett rikt fågelliv, nyttjas intensivt som rekreationsområde.

"Moddan" vid Linehed

Moddan är benämningen på en före detta soptipp som är belägen i förlängningen av Lineheds bostadspark. Området är ett halvöppet kuperat naturområde som används flitigt som strövområde av speciellt hundägare. Kullen används vintertid som pulkabacke.