Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Kriterier och anvisningar för arrangemangsstödet för unga - Idépeng

Ung i Halmstads stöd Idépeng kan sökas av dig som är 12 - 25 år och vill arrangera en publik kulturaktivitet i Halmstads kommun. Stödet ges bland annat i form av coaching, utrustning, ekonomisk ersättning och lokaler för ditt arrangemang.

Syftet med Halmstads kommuns kulturstöd är att ge goda förutsättningar för ett lokalt kulturliv som är dynamiskt och mångsidigt och därmed gör Halmstad till en attraktiv kommun för både invånare och besökare. Stödet ska bidra till ett jämlikt kulturutövande och kulturdeltagande inom hela kommunen.

Kulturstöd ges i första hand som ekonomiskt stöd med möjlighet till coachning och rådgivning. Stödet innefattar dessutom subventionerade hyror i kulturförvaltningens lokaler och hjälp vid föreningsbildande.

För vad kan man söka stödet Idépeng

Kulturella arrangemang eller projekt som ska ge unga möjlighet att förverkliga sina idéer. Exempelvis teaterföreställning, filmvisning, fotoutställning, föreläsning, workshop, danskväll, konsert, podcast eller designmarknad. Arrangemangen ska vara publika och äga rum i Halmstads kommun.

Vem kan söka

Privatpersoner eller grupper i åldern 12–25 år som är bosatta eller verksamma i Halmstads kommun, samt ungföreningar och organisationer där huvuddelen av medlemmarna är mellan 12–25 år och bosatta eller verksamma i Halmstads kommun.

Ansökan

Ansökan görs löpande under året och ska vara inlämnad senast fyra veckor innan idépengen sker. Den som ansöker får coachning av medarbetare på kulturförvaltningen. Högsta sökbara belopp är 40 000 kronor. Idépeng kan sökas max två gånger per år av en och samma privatperson, grupp, ungförening eller organisation. En och samma sökande kan endast söka för samma idé en gång.

Särskilda villkor

Material som köpts in tillfaller kulturförvaltningen efter genomfört arrangemang eller projekt. Arrangemanget eller projektet ska ha fri entré och äga rum i drog- och alkoholfria miljöer efter skoltid.

Redovisning

Redovisning av de beviljade medlen ska ske inom två månader efter att arrangemanget eller projektet avslutats.

 

Allmäna bedömningsgrunder för kulturstöd

Bedömningen av ansökningarna utgår från Halmstads kommuns vision och värdegrund samt de verksamhetsmål som beslutats av kulturnämnden. Strävan är att Halmstadbor och besökare får möta en variation av olika kulturformer under året, samt att utbudet får en jämn geografisk spridning i kommunen. Det är av stor vikt med ett inkluderande perspektiv som innefattar genus, mångfald och tillgänglighet.

Budgeten för kulturstöd är begränsad till en viss summa varje år som ska fördelas till många sökande. Ett eventuellt avslag på ansökan behöver därmed inte innebära att arrangemanget eller projektet är mindre betydelsefullt.

Särskilda bedömningsgrunder för Arrangemangs- och projektstöd samt Uppdragsstöd

Kriterierna nedan är vägledande vid handläggningen av ansökningarna. Alla kriterier behöver inte finnas med varje gång och de väger olika tungt beroende på vilket kulturstöd ansökan gäller.

Genomförbarhet och ekonomi
Här bedöms arrangemangets, projektets eller verksamhetens möjlighet att genomföras enligt ansökan. Budget och tidsplan ska vara genomtänkt. Stabil ekonomi med finansiering från flera källor, exempelvis återkommande regionalt eller statligt stöd, kan öka möjligheten till kulturstöd. Föreningar bör bidra med ideellt arbete.

Kvalitet
Här bedöms arrangemangets, projektets eller verksamhetens originalitet och kreativitet, till exempel belysning av aktuella frågor som bidrar till eftertanke eller som utmanar rådande normer och strukturer. Här bedöms också den sökandes och de medverkandes meriter.

Publik och delaktighet
Här bedöms arrangemangets, projektets eller verksamhetens möjligheter att nå en publik. Här bedöms också graden av delaktighet, det vill säga hur invånare, föreningsmedlemmar, specifika målgrupper eller andra involverats under arrangemangets eller projektets gång eller vid dess framförande.

Samarbete
Här bedöms ambitionen att samarbeta med föreningar, studieförbund och andra aktörer inom kultursektorn i syfte att nå nya målgrupper, skapa möten mellan olika genrer eller testa nya idéer.

Allmänna villkor för kulturstöd

 • Ansökan ska innehålla kultur. Med kultur menas konstnärliga uttryck inom bland annat musik, dans, teater, bild och form, litteratur och film samt verksamhet inom kulturarv och möten mellan människor.
 • Projektet eller arrangemanget ska äga rum i Halmstads kommun och vara offentligt, det vill säga öppet och tillgängligt för allmänheten. Kulturstöd för konstnärlig utveckling är undantaget från detta villkor.
 • Den som beviljas kulturstöd ska sträva efter högsta möjliga tillgänglighet för personer med funktionsvariationer vid arrangemang och val av lokal.
 • Texten ”Med stöd av kulturnämnden i Halmstads kommun” eller Halmstads kommuns logotyp ska alltid finnas med i all extern kommunikation, exempelvis marknadsföring, pressmeddelanden och webbinformation. Allt marknadsföringsmaterial ska sträva efter att vara enkelt att förstå och får inte innehålla kränkande bilder eller texter.
 • Föreningar som beviljas kulturstöd omfattas även av Övergripande riktlinjer för bidrag till föreningar, beslutade av kommunfullmäktige 2009-09-24 § 71.
 • Om verksamhet som beviljats stöd skjuts upp eller förändras ska kulturförvaltningen omedelbart meddelas. Om beviljat stöd inte används ska det återbetalas.
 • Kommunen har rätt att begära revision av verksamhet som beviljats stöd.

Kulturstöd ges inte till

 • Verksamheter i kommunal, regional eller statlig regi.
 • Projekt och arrangemang med religiös eller politisk inriktning, eller med syfte att främja kommersiell näringsverksamhet.
 • Föreningars och organisationers interna medlemsarrangemang och möten.
 • Stödgalor och andra projekt för välgörande ändamål.
 • Studiecirklar och skolprojekt.
 • Förtäring till publik eller besökare. Idépeng är undantaget från detta villkor.
 • Inköp av inventarier. Idépeng är undantaget från detta villkor.