Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Plan för vatten och VA

Hur ska kommunen hantera VA-försörjningen med en växande befolkning och med hög utbyggnad av antalet bostäder? Att strategiskt planera för den så viktiga infrastrukturen för vatten- och avloppsystem är en viktig komponent för att klara hållbar samhällsbyggnad.

Just nu har du möjlighet att ge synpunkter på den nya planen för vatten och avlopp.

Lämna din synpunkt

Mellan den 10 november och den 31 januari finns möjligheten att komma med synpunkter och förslag. Glöm inte att ange vilken del av planen du har synpunkter på. Din skrivelse med synpunkter ska vara försedd med namn och adress och vara märkt med "Plan för vatten och VA". 

Kommunstyrelsen
Box 153
301 05 Halmstad

Det går även bra att skicka in synpunkter via e-post. Då använder du adressen e-postadressen: kommunstyrelsen@halmstad.se.

I den VA-plan som nu är ute på samråd har Halmstads kommun för första gången tagit fram en övergripande plan för allt vatten i kommunen, så som dricksvatten, dagvatten och spillvatten samt naturvatten i sjöar, vattendrag och kustvatten.

Syftet med planen är att minska samhällets negativa påverkan så att vi får en bättre vattenmiljö i våra sjöar, vattendrag och kustvatten. 

VA-planen består av tre delar:

  1. VA-översikten är ett kunskapsunderlag för tjänstepersoner som jobbar i kommunen och kommunens bolag. I den beskrivs kommunens organisation för frågor som rör sjöar, vattendrag och kustvatten samt vatten och avloppsfrågor. Den beskriver tillståndet i miljön och vilka behov som finns för att minska negativ påverkan som samhället har på vattenmiljön.
  2. Kommunfullmäktiges plan för vatten och VAPDF är de politiska målsättningarna som kommunen och dess bolag strävar för att nå.
  3. Kommunstyrelsens plan för vatten och VAPDF är förslag till åtgärder för att påbörjan resan och ställa om till ett samhälle som inte påverkar våra gemensamma vattenresurser negativt.

Politiska ambitioner i VA-planen.

  • Höja vattnets värde. Vatten är inte vilken vara som helst, det är livsnödvändigt för alla på vår jord. Kommunen ska visa hur man kan vara vattensmart och att det är en resurs genom att låta det ta plats i samhället och bidra till trevlig livsmiljö för människor, växter och djur.
  • Hållbarhet och cirkulära flöden. Idag används mycket av dricksvattnet till saker som inte behöver ha dricksvattenkvalitet. Spola toaletter, vattna i trädgården, kylningsprocesser i industri och likande. Återanvändning av dagvatten från takytor kan ge stora besparingar för dricksvattnet.
  • Långsiktighet och samverkan. Ingen äger vattnet och vattnets ägs av alla, samverkan kring vatten är svårt men nödvändigt. En långsiktig planering behövs för att vi ska lämna över ett renare vatten till kommande generationer.
  • Framtidens tillgång(ar) Kommunen skyddar våra gemensamma tillgångar och som invånare ska du veta att det kommer rent vatten i kranen och att du kan njuta av livskraftiga sjöar, vattendrag och kustmiljöer.
  • Medvetenhet och kunskap. Hur vattenmiljön mår styr vilka åtgärder kommunen gör. Men det måste också bli lätt för invånarna att välja rätt och vara vattensmart. Kommunen leder vägen med kommunikation och innovation.

I åtgärdsplanen finns förslag för att utveckla det allmänna dricks-, spill- och dagvattennätet, skapa blå-grå-gröna system i våra samhällen och möjliggöra cirkulära flöden.

Det finns en utbyggnadsplan för vilka områden som ska förses med allmänt VA i takt med Framtidsplan 2050. VA-planen tydliggör hur kommunen kan förbättra kunskapsläget kring och öka säkerheten för människor och miljö i områden med enskild dricksvatten- och avloppsförsörjning.

Sjöar, vattendragens och kustvattnets kvalitet ska förbättras genom samverkan och att kommunen går före och leder vägen. Kommunen ska samverka internt och externt för att sträva mot bättre vatten och en hållbar VA-försörjning.

Strategiska planer på samråd som rör översiktsplanen, hösten 2020

Förutom förslaget till Plan för vatten och avlopp har kommunen just nu fler strategiska planer på samråd. Det finns möjlighet att också tycka till om: